START      O FUNDACJI      PODOPIECZNI      DZIAŁALNOŚĆ      KONTAKT
Regulamin

I. Źródła i cele finansowania:

1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy finansowej z następujących źródeł:
- środków finansowych Fundacji pozyskiwanych na cele statutowe,
- wpłat otrzymanych przez Fundację z tytułu 1% podatku dochodowego ze wskazaniem beneficjenta,
- otrzymanych przez Fundację darowizn ze wskazaniem beneficjenta

2. Fundacja przyznaje pomoc finansową dla:
- osób dotkniętych chorobą nowotworową
- osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
- osób chorych, poszkodowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Pomoc finansowa udzielana jest w zakresie:
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych,
- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i zabiegów rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie konferencji, szkoleń, konsultacji specjalistycznych,
- dofinansowanie przejazdów na zabiegi, konsultacje lekarskie, na rehabilitacje, do szpitala,
- dofinansowanie zakupu suplementów diety, leków i innych środków medycznych,
- organizowanie pomocy pielęgnacyjnej
- dofinansowanie innych kosztów zdrowotnych i leczenia wskazanego schorzenia,
- pomoc w sytuacji życiowej wynikających z nagłych zdarzeń lub w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

II. Procedury udzielania pomocy:

1. W celu uzyskania dofinansowania należy zwrócić się z wnioskiem na piśmie do Zarządu Fundacji. Fundacja rozpatruje wyłącznie te wnioski, które zawierają udokumentowanie deklarowanego stanu zdrowia oraz związanych z tym potrzeb.

2. W uzasadnionych przypadkach, osoba składająca wniosek może zostać poproszona o dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji danych z wniosku.

3. Wniosek o pomoc finansową rozpatruje Zarząd Fundacji.

4. Zarząd ocenia możliwość udzielenia pomocy zgodnie z planem wydatków oraz posiadanymi środkami finansowymi.

5. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku informuje wnioskodawcę o przyznanej pomocy lub o decyzji negatywnej wraz z podaniem uzasadnienia.

6. W przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku lub wykorzystania przyznanego dofinansowania niezgodnie ze złożonym wnioskiem, decyzja o przyznaniu zostaje cofnięta, a wypłacone środki podlegają zwrotowi na konto Fundacji.

7. Pomoc nie może być przyznawana ludziom wchodzącym w skład statutowych organów Fundacji oraz członkom ich najbliższych rodzin.

III. Celowe darowizny oraz celowe wpłaty 1% podatku ze wskazaniem beneficjenta:

1. Zasady opisane powyżej mają zastosowanie również w przypadku beneficjentów wskazanych:
- w darowiznach wpłaconych na konto Fundacji
- we wpłatach z tytułu 1% podatku przekazanych przez Urząd Skarbowy.

2. Dla wyżej wymienionych rodzajów wpłat, stosuje się następujące odstępstwa od zasad opisanych w sekcji II:
- Zarząd nie może nie uwzględnić wniosku, jeśli spełnione są wszystkie warunki formalne,
- Cel wskazany przez darczyńcę jest bezwzględnie przestrzegany przy udzielaniu dofinansowania,
- Górny limit dofinansowania stanowi wpłacona kwota
- W przypadku śmierci lub rezygnacji beneficjenta, wpłata na jego rzecz zasila konto Fundacji i będzie wykorzystywana na cele statutowe Fundacji.
- W przypadku sfinansowania wskazanego celu nadwyżka wpłaconych środków na rzecz danego beneficjenta zasila konto Fundacji i będzie wykorzystana na cele statutowe Fundacji.Statut fundacji w .pdf2015

  - Wprowadzenie do sprawozdania fin.
  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Sprawozdanie merytoryczne

2014

  - Bilans finansowy
  - Rachunek zysków i strat
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Informacja dodatkowa

2013

  - Informacja dodatkowa
  - Bilans finansowy
  - Rachunek wyników
  - Sprawozdanie merytoryczne

2012

  - Bilans finansowy
  - Rachunek wyników
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Informacja dodatkowa

2011

  - Bilans finansowy
  - Rachunek wyników
  - Sprawozdanie merytoryczne
  - Informacja dodatkowaFundacja Otwartych Serc
im. Bogusławy Nykiel–Ostrowskiej
ul. Staszica 6, 38-400 Krosno
tel. 13 43 686 70, kom: 502 604 822

mail: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl

KRS: 0000221146

KONTO FUNDACJI:
BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

Biuro Fundacji czynne jest we wtorki od godziny
15.30 do 17:15 lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 502 604 822.

NIP: 684 238 01 53
Regon: 371185390
Status Organizacji Pożytku Publicznego


Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, ul. Staszica 6, 38-400 Krosno , tel. 13 43 686 70 | Mapa strony| Regulamin pomocy